Zarządzanie sobą w czasie (1 dzień, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

„Zarządzanie czasem” to skrót myślowy „zarządzania sobą w czasie”. Prawie wszystkim zdarza się nie mieć na coś czasu. Można z tego wyciągnąć wniosek, że czas jest zasobem takim samym jak pieniądze. Chyba każdy zna powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Dlatego też zachęcam Cię do skorzystania ze szkolenia, które pomoże doprowadzać do końca rozpoczęte projekty. Planować w sposób efektywny. Plany realizować. Wyznaczać cele, które będziesz realizować, nie zostaną tylko w sferze marzeń.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu „Zarządzanie sobą w czasie”?

 • Poprawa kontroli realizacji wykonywanych zadań.
 • Wzrost koncentracji na zadaniach wpływających na realizację celów własnych i organizacji.
 • Przejęcie odpowiedzialności (przez uczestnika szkolenia) za efektywne zarządzanie sobą w czasie.
 • Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, poprzez wzrost kontroli swojego czasu.
 • Wdrożenie skutecznych narzędzi i praktyk zarządzania sobą w czasie.
 • Optymalne wykorzystanie dostępnego czasu pracy.
 • Większa dbałość o odpowiedni odpoczynek i spokój wewnętrzny.
 • Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmian zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności uczestnika szkolenia (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Poprawa motywacji pracowników i wzrost zaangażowania, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (pracownicy jako grupa profesjonalistów).
 • Wzrost zaangażowania pracowników, dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.
 • Świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, w zakresie zarządzania sobą w czasie.
 • Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.
 • Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Dla kogo jest szkolenie “Zarządzenie sobą w czasie”?

Szkolenie skierowane jest do osób, które w dużym stopniu samodzielnie organizują własną pracę, czyli:

 • Menedżerów (wszystkich szczebli).
 • Przedsiębiorców.
 • Handlowców.
 • Specjalistów, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność.
 • Przedsiębiorców łączących pracę etatową i prowadzenie własnej firmy.
 • Jak również osób zainteresowanych tematyką zarządzania sobą w czasie np. studentów, pracowników administracji.

Jakie cele realizuje szkolenie “Zarządzenie sobą w czasie”?

Głównym celem szkolenia „zarządzanie sobą w czasie” jest przygotowanie uczestnika do efektywnego zarządzania dostępnym czasem, w obszarze zawodowymi i prywatnym. Niezależnie od tego, jaki wykonuje się zawód.

Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „zarządzenie sobą w czasie” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności wyznaczania celów, planowania i organizowania pracy, monitorowania postępów działań i korzystania ze sprawdzonych narzędzi zarządzania czasem własnym.

Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Zarządzanie sobą w czasie”?

Szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • studia przypadku (case study),
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Zarządzanie sobą w czasie”?

 • Wstęp do zarządzania sobą w czasie.
 • Generacje zarządzania sobą w czasie.
 • Pożeracze czasu, czyli na co tracę swój czas?
 • Sposoby i narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie.
 • Skuteczne wyznaczanie celów
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik szkolenia “Zarządzanie sobą w czasie” będzie wiedział po nim?

 • Czym są generacje zarządzania sobą w czasie
 • Na co przeznaczamy dostępny czas (4 obszary alokacji czasu).
 • Jakie są typowe błędy zarządzania sobą w czasie.
 • Na co traci swój czas.
 • Jak wyznaczyć cel i plan działania.
 • Jak korzystać z proponowanych technik i narzędzi zarządzania sobą w czasie.

Co uczestnik szkolenia “Zarządzanie sobą w czasie” będzie umiał po nim?

 • Planować swoją pracę (zadania) tak, aby osiągać cele.
 • Stosować narzędzia służące do zarządzania sobą w czasie.
 • Efektywnie wykorzystywać techniki zarządzania czasem.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Zarządzanie sobą w czasie”?

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy.

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Zarządzanie sobą w czasie” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 3.997 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Możliwość uczestnictwa w 1-dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy –  12 osób).
 • Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.

Możliwość pomocy w adaptacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”.