Praktyk negocjacji (2 dni, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

Szkolenie „Praktyk negocjacji” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji. Wiedzę za szkolenia będziesz mógł wykorzystać, nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Nauczysz się profilowania klientów, rozróżniania rodzajów negocjacji, określania stanowisk, interesów i potrzeb partnerów negocjacyjnych. Poznasz zasady skutecznych negocjacji oraz podstawowe pojęcia (BATNA, ZOPA itp.). Nauczysz się jak otwierać negocjacje, jak je prowadzić (nawet przez dłuższy czas) oraz jak je zamykać. Dowiesz się jakie są chwyty negocjacyjne i jak się przed nimi bronić. Zrozumiesz dlaczego przygotowanie się do negocjacji jest takie ważne. Poznasz narzędzie stosowane przez zawodowych negocjatorów.

W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych, dzięki temu będą mieli szansę wypracować własny (w oparciu o sprawdzone modele), skuteczny styl podnoszenia efektywności negocjacyjnych.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Praktyk Negocjacji”?

 • Szkolenie „Praktyk Negocjacji” kładzie akcent na efektywność biznesową, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Opracowanie materiałów przed szkoleniowych pomoże uczestnikom przygotować się do zajęć.
 • Umożliwienie uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (dzięki stworzeniu Planu Działań Wdrożeniowych).
 • Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności, każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).
 • Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.
 • Ulegnie zmniejszeniu kosztów pozyskania i utrzymanie klienta.
 • Nabycie umiejętności stosowania narzędzi pozwalających zarówno skuteczniej negocjować w sytuacjach biznesowych, jak i prywatnych.
 • Poznanie narzędzi stosowanych przez profesjonalnych negocjatorów.
 • Poznanie technik i trików negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi.
 • Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu negocjacyjnego – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).
 • Przewidywalność procesu sprzedaży, jego mierzalność i wzrost elastyczności w kontaktach z klientami.
 • Wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Dla kogo jest szkolenie “Praktyk Negocjacji”?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Jakie cele realizuje szkolenie “Praktyk Negocjacji”?

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego negocjowania. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują (lub którą prowadzą).

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności negocjacyjnych (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk negocjacji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności negocjacyjnych, z wykorzystaniem wykładu oraz gier szkoleniowych. Program warsztatu obejmuj: przygotowanie się do procesu negocjacyjnego, jego rozpoczęcie, prowadzenie i finalizację. Każdy z tych etapów wiąże się z zastosowaniem innych technik i trików negocjacyjnych. Zdarzają się sytuacje, że druga strona procesu negocjacyjnego zachowuje się w sposób daleki od etycznego, uczestnicy poznają sposoby obrony przed takim zachowaniem.

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk negocjacji”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Praktyk Negocjacji”?

Szkolenie “Praktyk Negocjacji” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • studium przypadku (case study),
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Praktyk Negocjacji”?

 • Profilowanie klienta.
 • Poznanie podstawowych pojęć negocjacyjnych (BATNA, ZOPA).
 • Nauczenie zasad skutecznych negocjacji.
 • Rodzaje negocjacji.
 • Narzędzia negocjacyjne.
 • Triki i techniki negocjacyjne oraz techniki obrony przed nimi.
 • Preferencje własne w kontekście rozwiązywania konfliktów.
 • Gry negocjacyjne.
 • Zadania indywidualne i grupowe związane z negocjacjami.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik szkolenia “Praktyk Negocjacji” będzie wiedział po nim?

 • Jak rozróżnić typy negocjacji.
 • Jakie narzędzia stosuje się w profesjonalnych negocjacjach.
 • Jakie techniki i triki stosować otwierając negocjacje.
 • Jakie triki i techniki stosować rozwijając proces negocjacyjny.
 • Jakie techniki i triki stosować kończąc negocjacje.
 • Jak bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi.
 • Jak korzystać z technik negocjacyjnych z klientem indywidualnym i biznesowym.
 • Jakie są zasady procesu negocjacyjnego.
 • Jakich argumentów użyć przy kontakcie z różnymi profilami osobowości.
 • Czym jest i jak stosować BATNĘ.
 • Czym jest ZOPA.
 • Jaka jest różnica w podejściu do negocjacji wygrany – wygrany oraz Karrassa.
 • Jakie są źródła siły w negocjacjach.
 • Jakie stosować kroki, aby zawrzeć wartościową umowę.
 • Jakie są jego preferowane modele rozwiązywania konfliktów.
 • Jakie podejście negocjacyjne zastosować w zależności od wagi problemu.

Co uczestnik szkolenie “Praktyk Negocjacji” będzie umiał po nim?

 • Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach negocjacyjnych.
 • Wykorzystać w pracy poznane triki i techniki negocjacyjne.
 • Przygotować się efektywnie do procesu negocjacyjnego, zwiększając prawdopodobieństwo wygranej.
 • Rozróżnić typy negocjacji.
 • Bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi.
 • Stosować skuteczne otwarcia negocjacyjne.
 • Prowadzić negocjacje stosując sprawdzone techniki i triki negocjacyjne.
 • Zamykać negocjacje z sukcesem.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Praktyk Negocjacji”?

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy.

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Praktyk Negocjacji” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 7.497 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu do specyfiki firmy.
 • Możliwość uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy –  12 osób).
 • Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.

Możliwość pomocy w adaptacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach szkolenia „Praktyk Negocjacji”.