Akademia Menedżera - Poziom Praktyk (2 dni, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

Im lepsza kadra kierownicza, tym większy potencjał ma firma. Dlatego też, warto inwestować w rozwój pracowników, a w szczególności w kadrę zarządzającą. Skuteczny menedżer wie jak być liderem zespołu, jak wyznaczać zadania i motywować do ich wykonania, ma autorytet u podwładnych i przełożonych, potrafi rozwiązywać problemy i dziękować za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie rodzi się menedżerem, ale się nim staje. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania potrzebny jest fundament wiedzy i umiejętności, które daje szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 • Optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, już zatrudnionych w firmie.
 • Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmian zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Materiały przedszkoleniowe pomagające uczestnikom przygotować się do samego szkolenia.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności uczestnika szkolenia (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Poprawa motywacji pracowników i wzrost zaangażowania, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (pracownicy jako grupa profesjonalistów).
 • Zmniejszenie kosztów pozyskania menedżera poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników firmy.
 • Wzrost zaangażowania pracowników, dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.
 • Wzrost kompetencji menedżerskich.
 • Wzrost odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Poprawa atmosfery i kultury organizacji.
 • Świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.
 • Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.
 • Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Dla kogo jest szkolenie “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest:

 • Początkującym menedżerom.
 • Osobom przygotowującym się do roli menedżera.
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem pracowników.
 • Menedżerom, chcącym uporządkować posiadaną wiedzę.
 • Pracownikom działu HR
 • Właścicielom firm

Jakie cele realizuje to szkolenie”Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 • Głównym celem szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” jest przygotowanie uczestnika do pełnienie roli efektywnego kierownika (menedżera, pracownika dozoru) w organizacji.
 • Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności budowania autorytetu, przydzielania i egzekwowania zadań, efektywnej komunikacji (z przełożonym i podwładnymi), budowania motywacji i zaangażowania pracowników, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.
 • Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych, w szczególności kadry menedżerskiej. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.
 • Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone to szkolenie “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe.

Jaki program będzie realizowany podczas “Akademii Menedżera – Poziom Praktyk”?

 • Wstęp do przywództwa.
 • Budowanie autorytetu i zaufania.
 • Wydawanie poleceń i delegowanie zadań.
 • Skuteczna komunikacja z przełożonym i podwładnymi.
 • Komunikacja międzypokoleniowa.
 • Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik “Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” po szkoleniu będzie wiedział?

 • Czym jest przywództwo.
 • Jak stać się liderem.
 • Jak budować autorytet i zaufanie wśród podwładnych i współpracowników.
 • Jakie są najczęstsze błędy popełnianie w trakcie budowania autorytetu.
 • Jakie grzechy można popełnić budując zaufanie.
 • Jak wydawać polecenia.
 • Jak delegować zadania.
 • Jak przygotowywać się do spotkań.
 • Jak prowadzić spotkania.
 • Jak udzielać pozytywnej (pochwały) i negatywnej (upomnienia) informacji zwrotnej.
 • Zasady rozmowy z podwładnymi.
 • Jak komunikować się z pokoleniem X, Y i Z.
 • Jak komunikować się z przełożonym.
 • Jak budować motywację pracowników.
 • Jakie są mity dotyczące motywacji.
 • Jak radzić sobie z konfliktami.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. odmowa wykonania polecenia, wypadek w pracy, plotka, komunikowanie podwładnym decyzji, z którą się nie zgadza).

Co uczestnik “Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” po szkoleniu będzie umiał?

 • Budować postawę efektywnego lidera.
 • Stosować narzędzie zarządzania relacjami i zadaniami w zespole i organizacji.
 • Wykorzystywać poznane wzorce w codziennej pracy.
 • Budować swoją wiarygodność.
 • Stworzyć skuteczne expose szefa/lidera.
 • Radzić sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami i plotkami.
 • Zastosować zasady skutecznej rozmowy z podwładnymi.
 • Wydawać polecenia, tak aby zostały zrozumiane i wykonane.
 • Delegować zadania.
 • Prowadzić spotkania z pracownikami, które będą przynosić efekty, a nie będą stratą czasu.
 • Sprawnie komunikować się z pracownikami i przełożonym.
 • Efektywnie komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń (X, Y, Z).
 • Dać pochwałę, czyli pozytywną informację zwrotną.
 • Upomnieć, czyli dać negatywną informację zwrotną.
 • Motywować i budować zaangażowanie pracowników.
 • Wybrać strategię do łagodzenia konfliktów.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 • Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów warsztatu. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.
 • Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.
 • Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 5.497 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Możliwość uczestnictwa w 2 dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy – 12 osób).
 • Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.
 • Indywidualną opiekę trenerską przez okres 30 dni (o wartości 1.000 PLN).

Możliwość pomocy w implementacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach “Akademii Menedżera – Poziom Praktyk”.

Maciej Kozubik - trener prowadzący

Coach i Trener Biznesu, Partner Prowadzący w firmie Grupa Kozubik i Partnerzy

Dyplomowany coach, trener biznesu, ekonomista. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży – w branży finansowej, reklamowej i FMCG. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny) i WSB w Poznaniu, na której skończył Akademię Trenerów Biznesu oraz Akademię Coacha. Ukończył międzynarodowe kursy: CoachWise Essentials Program i Team Coach (ICF Continuing Coach Education). Zrealizował program specjalizujący trener i coach sprzedaży. Na co dzień współpracuje z osobami, którym zależy na zwiększaniu własnej efektywności. Coachingowo pracował ze sportowcami, wyższą kadrą zarządzającą, handlowcami i pracownikami sektora bankowego, ludźmi biznesu oraz z przyszłymi przedsiębiorcami. Dodatkowo kooperuje z osobami, którym zależy na wykorzystaniu najnowszej wiedzy i doświadczenia. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu praktycznej przedsiębiorczości i przywództwa, sprzedaży i rozwoju osobistego.

 

Przykładowe opinie