Business coaching

Coaching organizacji (business coaching) skierowany jest do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej. Przebiega on na wielu płaszczyznach, w szczególności w obszarach rozwojowych wskazywanych przez Klienta.

Współpraca w biznes coachingu polega na wsparciu Klienta, w szczególności w procesie wyznaczenia celów biznesowych, planów oraz strategii ich realizacji. Główny nacisk kładzie się na określenie oczekiwanego celu, a następnie pomaga w znalezieniu narzędzi umożliwiających jego osiągnięcie. Fundament to określony plan działania. Tak określone ramy działania zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.

Grupa Kozubik i Partnerzy - international

Wspólnie z Klientem coach odkrywa moce strony, pamiętając o obszarach rozwojowych, inspiruje do szukania możliwości i motywacji do realizacji zadań.

Coachingowy sposób działania ułatwia też usunięcie zachowań niekorzystnych i wstrzymujących osiągnięcie sukcesu (celu).

Adresowany do firm, małych i średnich przedsiębiorstw, a wykorzystywany jest do:

 1. zmian w sprawach zawodowych (nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy)
 2. zdefiniowania krótko i długoterminowych celów firmy
 3. opracowania planów biznesowych
 4. poprawy komunikacji wewnątrz firmy
 5. rozwoju umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji z klientem lub współpracownikiem
 6. wzmocnienia efektu szkoleń i inne.

Life coaching

Life coaching (coaching życia prywatnego) jest procesem w którym coach działa z indywidualną osobą, celem tego działania jest poprawa efektywności lub przezwyciężenie czynników hamujących rozwój. Dzięki coachingowi klienci wyznaczają cele, które są źródłem siły i motywacji. Poprawiają efektywność swoich działań, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich umiejętności, mają po prostu szczęśliwsze życie. Cechy charakterystyczne coachingu zgodnie z Międzynarodową Federacją Coachów (ICF), jako dyscypliny:

 1. jest dobrowolny;
 2. wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha;
 3. pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;
 4. jest zbudowany na bazie pytań;
 5. pobudza do myślenia;
 6. dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;
 7. prowadzi do świadomego dokonywania zmian;
 8. skupia się na osiąganiu celów.

Jakie kwestie są zwykle poruszane na sesjach life coachingu? Najczęściej są to:

 1. nieśmiałość, asertywność, pewność siebie,
 2. motywacja, osiągnięcie konkretnego celu, odnalezienie ścieżki życiowej,
 3. zarządzanie czasem, organizacja swojej pracy,
 4. relacje międzyludzkie, związki partnerskie, nawiązywanie relacji,
 5. emocje, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem,
 6. zmiana przekonań, zmiana nawyków i inne.

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy to niedyrektywna forma pracy z grupą współdziałających ze sobą osób, mająca na celu wspieranie ich w samodzielnym ustaleniu wspólnego celu, planowania jego osiągnięcia, odkrywaniu posiadanych i potrzebnych zasobów, a także uruchomieniu motywacji do działania. Coaching zespołowy najlepiej realizować poza miejscem pracy, to znacznie podnosi efektywność procesu.

Korzyści wynikające z coachingu zespołu

 1. rzeczywiste wsparcie zespołu w osiąganiu celów będących przedmiotem coachingu – rozwiązywanie realnych, najbardziej istotnych dla zespołu problemów, podejmowanie wyzwań;
 2. bardziej otwarta komunikacja, gotowość do mówienia wprost o własnych potrzebach, preferencjach czy wartościach;
 3. większe zaangażowanie w zespołowe cele i strategie działania (członkowie zespołu uważają się za właścicieli wypracowanych efektów)
 4. modelowanie konstruktywnej pracy zespołowej – zwiększenie efektywności spotkań i zebrań prowadzonych bez pomocy coacha.

Coaching zespołowy (Team coaching) przeznaczony jest dla:

 1. osób z zespołów projektowych, sprzedażowych, usługowych,
 2. osób z zespołów top managmentu, zarządów,
 3. zespołów przechodzących zmianę,
 4. zespołów dotkniętych wypaleniem zawodowym,
 5. zespołów z trudnością realizujących plany.

Przykładowy cennik

Przedstawione ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co to jest coaching?

Coaching to forma uczenia się, w której jedna osoba (coach) wspiera drugą (podopiecznego – coachee) w korzystnym dla podopiecznego procesie uczenia się i samorozwoju.

Różne formy coachingu mają pewną cechę wspólną pomagają – ludziom podążać w pewnym określonym kierunku.

Prosty przykład coachingu możemy znaleźć w dziedzinie sportu. Trener pomaga zawodnikowi poprawić sprawność i uzyskiwać lepsze, pożądane przez niego wyniki. W przypadku golfisty może to być zwycięstwo w ważnym turnieju albo po prostu poprawa chwytu. Rola trenera polega na zastosowaniu szczegółowych zasad osiągania sukcesu w taki sposób, by golfista zmierzał drogą eksperymentalnego uczenia się i poprawy.

Coaching polega z reguły na rozmowie lub serii rozmów dwóch osób. Coach zmierza do tego, by rozmowa przynosiła podopiecznemu korzyści w jego uczeniu się i posuwaniu się naprzód.

Rozmowy coachingowe można prowadzić na wiele różnych sposobów i w najrozmaitszych warunkach. I tak na przykład coachingiem jest rozmowa dwóch osób siedzących w pokoju i omawiających sprawy, które podopieczny chce zmienić. Bywa on wtedy nazywany ,,coachingiem nieaktywnym”.

Coaching może polegać także na tym, że coach obserwuje podopiecznego w jakimś działaniu – na przykład podczas prowadzenia zebrania, a następnie omawia z nim to doświadczenie. Można wtedy mówić o ,,coachingu aktywnym” (w ofercie Grupa Kozubik i Patnerzy to ASYSTA).

źródło: Coaching, Julie Starr, Warszawa 2005, str 189 – 190

Dlaczego ludzie i firmy korzystają z coachingu?

Ludzie korzystają z usług specjalistów od coachingu, ponieważ chcą poprawić swą sytuację i osiągnąć cele. Chcą poznać nowe sposoby myślenia i podchodzenia do sytuacji życiowych, aby uzyskiwać lepsze wyniki. Często spotykane cele coachingu to na przykład poprawa organizacji i efektywności pracy, zwiększenie pewności siebie w określonych sytuacjach czy po prostu lepsze radzenie sobie w relacjach z ludźmi.

Wykwalifikowany coach posługuje się pewną kombinacją obserwacji, wypytywania, słuchania i przekazywania informacji zwrotnych (przypis GRKP: oraz gier i narzędzi coachingowych), aby poprowadzić rozmowę coachingową bogatą w znaczenia i wydatnie wspierającą uczenie się.

Dla podopiecznego z kolei rozmowa ta jest doświadczeniem skupienia i uwagi, dzięki czemu może

pogłębić swą świadomość i lepiej zrozumieć własną sytuację. Odkrywa także nowe sposoby rozwiązywania problemów, uzyskiwania lepszych wyników i ogólnie łatwiejszej realizacji swych celów.

Do najczęstszych korzyści osiąganych dzięki coachingowi należą:

 • wzmocnienie poczucia skupienia i ukierunkowania;
 • poprawa samoświadomości, znajomości samego siebie;
 • zwiększenie zdolności do nawiązywania relacji z ludźmi i oddziaływania na nich;
 • wzmocnienie motywacji;
 • poprawa osobistej efektywności, na przykład umiejętności ukierunkowanego działania;
 • zwiększenie zaradności i elastyczności, na przykład umiejętności radzenia sobie ze zmianą.

źródło: Coaching, Julie Starr, Warszawa 2005, str 190 – 191

Czym nie jest coaching?

Należy pamiętać o tym, czym coaching nie jest. Nie jest on w szczególności:

 • sformalizowanym szkoleniem, takim jak na przykład kurs;
 • terapią, psychoanalizą, psychoterapią;
 • sposobem na to, by ktoś inny rozwiązał za nas nasze problemy.

Coaching nie jest sformalizowanym szkoleniem, jak na przykład kurs

Sformalizowane szkolenie przewiduje ustalony program nauczania oraz opracowaną z góry dydaktykę mającą zapewnić opanowanie tego programu. Jeśli na przykład uczestniczyli państwo w kursie obsługi komputera, to mieli państwo okazję przekonać się, że szkoleniowiec często stosował sformalizowane metody gwarantujące opanowanie pewnego materiału w określonym czasie.

Schemat coachingu jest bardziej elastyczny i uwzględnia konkretne cele podopiecznego. Na kierunek i treść sesji coachingowej wpływają obie strony – zarówno podopieczny, jak i coach. Coaching zakłada, że rzeczywista odpowiedzialność za uczenie się spoczywa na podopiecznym oraz zachęca do uczenia się również po zakończeniu sesji.

Coaching nie jest terapią, psychoanalizą, psychoterapia

Choć coaching nie jest terapią i nie powinien być w ten sposób postrzegany, to jednak stanowi sensowną propozycję dla ludzi, którzy być może zastanawiali się nad skorzystaniem z jakiejś formy specjalistycznego doradztwa przy rozwiązywaniu swego problemu. Coaching sprzyja między innymi pogłębieniu samoświadomości i pełniejszemu zrozumieniu własnej sytuacji i warunków. Działanie na rzecz zmiany zaczyna się niekiedy od zwykłej zmiany punktu widzenia. Błędne wyobrażenia o sobie w rodzaju „nie potrafię” czy „nie mogę” da się zakwestionować, odkrywając świeże sposoby podejścia do sytuacji i idee.

Coaching nie jest sposobem na to, by ktoś inny rozwiązał za nas nasze problemy

Fundamentalna zasada coachingu głosi, że sam człowiek jest ostatecznie odpowiedzialny za swoje życie i za osiągane wyniki. Skoro przyznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, to wynika stąd, że mamy nad tym władzę i możemy na to oddziaływać. Jeśli na przykład nie uzyskują państwo pożądanych wyników w pracy, coach może zachęcić państwa do:

 • lepszego zrozumienia sytuacji,
 • opracowania nowych pomysłów czy metod radzenia sobie z tą sytuacją,
 • podjęcia konstruktywnych działań zmierzających do uzyskania pożądanych wyników.

Coach nie będzie jednak udzielał państwu instrukcji w sprawie konkretnych działań ani też podejmował ich za państwa. Postępując w ten sposób, przejmowałby od państwa odpowiedzialność, a tym samym ograniczał ich sprawcze możliwości.

źródło: Coaching, Julie Starr, Warszawa 2005, str. 191 – 192

Czego coach będzie oczekiwać od państwa?

Coach będzie zachęcał państwa do stałego zaangażowania w proces coachingu. Oznacza to udział w sesjach, prowadzenie (w razie potrzeby) własnych notatek i trzymanie się wszelkich uzgodnień podjętych podczas sesji.

Coach potrzebuje ponadto państwa otwarcia na potencjalne oddziaływanie coachingu. Oznacza to, uczciwy i szczery udział w rozmowach. Jeśli na przykład uważają państwo, że jakieś elementy coachingu się nie sprawdzają, coach musi się o tym dowiedzieć. Jeśli mają państwo jakieś obawy czy problemy, proszę je zgłaszać. Jeśli wiedzą państwo, dlaczego pojawia się jakiś problem, proszę to powiedzieć. Siła i skuteczność coachingu w wielkim stopniu zależą od poziomu otwarcia i zaufania, w relacji między coachem, a podopiecznym.

źródło: Coaching, Julie Starr, Warszawa 2005, str. 192 – 193

Czego mogę oczekiwać od coacha?

Rola coacha polega na zapewnianiu podopiecznemu szczególnego rodzaju wsparcia. Trener skupia się wyłącznie na sytuacji podopiecznego, czyniąc to z uwagą i zaangażowaniem, jakie rzadko można spotkać poza sesjami coachingowymi.

Coach słucha podopiecznego ze szczerym pragnieniem zrozumienia, kim jest podopieczny, co myśli i w jaki ogólnie sposób doświadcza świata. Uzyskaną w ten sposób wiedzę przekazuje mu na powrót, uzupełniając ją o pewnego rodzaju obiektywną ocenę ułatwiającą uchwycenie wyrazistego obrazu całej sytuacji. W toku rozmów coachingowych zachęca podopiecznego do podejmowania wyzwań, pokonywania przeszkód i przystępowania do działania.

Relacja coachingowa jest inna niż wszystkie – po prostu dlatego, że obejmuje kombinację obiektywnego dystansu i zaangażowania na rzecz celów podopiecznego. Ponieważ relacja ta opiera się na zaufaniu i otwartości, treść rozmów coachingowych jest traktowana jako poufna. Jeśli inicjatywa przeprowadzenia coachingu wyszła od strony trzeciej, coach uzgodni z państwem najlepszą metodę zaangażowania jej bądź stałego informowania.

źródło: Coaching, Julie Starr, Warszawa 2005, str. 192